Senatus Consultum de Bacchanalibus

Annunci

TRADUZIONE ITALIANA

 I consoli Q.Marcio, figlio di Lucio e S.Postumio, figlio di Lucio, consultarono il Senato alle none di ottobre [7 ottobre] nel Tempio di Bellona. M.Claudio, figlio di Marco, L.Valerio figlio di Publio e Q.Minucio figlio di Gaio, controllarono la scrittura.
Riguardo i Baccanalia, coloro che gli sono alleati, consigliarono che era necessario approvare questo editto:

<Nessuno di essi volesse tenere nascosto un Baccanale. Se qualcuno affermasse che fosse necessario mantenere tale Baccanale, essi venissero a Roma dal Pretore Urbano e su quegli argomenti, quando le loro parole fossero state ascoltate, decidesse il nostro Senato, purché presenzino non meno di cento senatori.
Nessun uomo, né Romano, né Latino, né alleato, volesse andare dalle baccanti senza autorizzazione del Prefetto Urbano conforme al parere del Senato, purché presenzino non meno di cento senatori. Approvato.

Nessun uomo ne sia sacerdote. Nessun uomo o donna ne sia direttore. Nessuno di loro voglia tenerne il denaro in comune; nessuno voglia nominarne Magistrato o Pro Magistrato né uomo né donna. Dopo questo editto essi non vogliano tra loro fare giuramento, voti, accordi o promesse, né stabilire rapporti reciproci di fiducia. Nessuno voglia celebrare riti in segreto. Nessuno voglia celebrare riti in pubblico, in privato né fuori città senza autorizzazione del Prefetto Urbano conforme al parere del Senato, purché presenzino non meno di cento senatori. Approvato.

Nessuno voglia celebrare tali riti se fossero presenti più di cinque persone, uomini e donne e tra di loro non vogliano essere presenti più di due uomini e più di tre donne, se non in accordo al parere del Pretore Urbano e del Senato, come sopra è stato scritto.>

La sentenza del Senato è stata che voi pubblichiate queste norme in pubblica assemblea in non meno di tre nundine e che voi foste consapevoli della seguente sentenza del Senato:

<Se vi fossero persone che agissero contro tali decisioni, nei limiti di quanto è stato scritto sopra, hanno decretato che una causa capitale dovesse essere fatta contro di loro.>

Giustamente il Senato ha sentenziato che voi scriveste questo su una tavola di bronzo e che voi ordiniate che essa sia affissa dove possa essere conosciuta più facilmente; e, così com’è stato scritto sopra, entro dieci giorni da quando queste tavolette sono state consegnate a voi, facciate che i Baccanali, se ce ne sono, siano demoliti, purché non ci sia in essi qualcosa di venerabile.

Nel territorio dei Teurani.

 

TRASCRIZIONE DALLA TAVOLA


[Q] MARCIUS L F S POSTUMIUS L F COS SENATUM CONSOLUERUNT N OCTOB APUD AEDEM
DUELONAI SC ARF M CLAUDI M F L VALERI P F Q MINUCI C F DE BACANALIBUS QUEI FOIDERATEI
ESENT ITA EXDEICENDUM CENSUERE NEIQUIS EORUM BACANAL HABUISE VELET SEI QUES
ESENT QUEI SIBEI DEICERENT NECESUS ESE BACANAL HABERE EEIS UTEI AD PR URBANUM
ROMAM VENIRENT DEQUE EEIS REBUS UBEI EORUM VER[B]A AUDITA ESENT UTEI SENATUS
NOSTER DECERNERET DUM NE MINUS SENATOR[I]BUS C ADESENT [QUOM E]A RES COSOLORETUR
BACAS VIR NEQUIS ADIESE VELET CEIVIS ROMANUS NEVE NOMINUS LATINI NEVE SOCIUM
QUISQUAM NISEI PR URBANUM ADIESENT ISQUE [D]E SENATUOS SENTENTIAD DUM NE
MINUS SENATORIBUS C ADESENT QUOM EA RES COSOLERETUR IOUSISENT CE[N]SUERE
SACERDOS NEQUIS VIR ESET MAGISTER NEQUE VIR NEQUE MULIER QUISQUAM ESET
NEVE PECUNIAM QUISQUAM EORUM COMOINE[M H]ABUISE VE[L]ET NEVE MAGISTRATUM
NEVE PRO MAGISTRATUD NEQUE VIRUM [NEQUE MUL]IEREM QUISQUAM FECISE VELET
NEVE POST HAC INTER SED CONIOURA[SE NEV]E COMVOVISE NEVE CONSPONDISE
NEVE CONPROMESISE VELET NEVE QUISQUAM FIDEM INTER SED DEDISE VELET
SACRA IN OQVOLTOD NE QUISQUAM FECISE VELET NEVE IN POPLICOD NEVE IN
PREIVATOD NEVE EXSTRAD URBEM SACRA QUISQUAM FECISE VELET NISEI
PR URBANUM ADIESET ISQUE DE SENATUOS SENTENTIAD DUM NE MINUS
SENATORIBUS C ADESENT QUOM EA RES COSOLERETUR IOUSISENT CENSUERE
HOMINES PLOUS V OINVORSEI VIREI ATQUE MULIERES SACRA NE QUISQUAM
FECISE VELET NEVE INTER IBEI VIREI PLOUS DUOBUS MULIERIBUS PLOUS TRIBUS
ARFUISE VELENT NISEI DE PR URBANI SENATUOSQUE SENTENTIAD UTEI SUPRAD
SCRIPTUM EST HAICE UTEI IN COVENTIONID EXDEICATIS NE MINUS TRINUM
NOUNDINUM SENATUOSQUE SENTENTIAM UTEI SCIENTES ESETIS EORUM
SENTENTIA ITA FUIT SEI QUES ESENT QUEI ARVORSUM EAD FECISENT QUAM SUPRAD
SCRIPTUM EST EEIS REM CAPUTALEM FACIENDAM CENSUERE ATQUE UTEI
HOCE IN TABOLAM AHENAM INCEIDERETIS ITA SENATUS AIQUOM CENSUIT
UTEIQUE EAM FIGIER IOUBEATIS UBI FACILUMED GNOSCIER POTISIT ATQUE
UTEI EA BACANALIA SEI QUA SUNT EXSTRAD QUAM SEI QUID IBEI SACRI EST
ITA UTEI SUPRAD SCRIPTUM EST IN DIEBUS X QUIBUS VOBEIS TABELAI DATAI
ERUNT FACIATIS UTEI DISMOTA SIENT IN AGRO TEURANO

VERSIONE IN LATINO CLASSICO

[Quīntus] Mārcius L(ūciī) f(īlius), S(purius) Postumius L(ūciī) f(īlius) cō(n)s(ulēs) senātum cōnsuluērunt N(ōnīs) Octōb(ribus), apud aedem
Bellōnae. Sc(rībendō) adf(uērunt) M(ārcus) Claudi(us) M(ārcī) f(īlius), L(ūcius) Valeri(us) P(ubliī) f(īlius), Q(uīntus) Minuci(us) C (=Gaiī) f(īlius). Dē Bacchānālibus quī foederātī
essent, ita ēdīcendum cēnsuēre: «Nēquis eōrum [B]acchānal habuisse vellet. Sī quī
essent, quī sibī dīcerent necesse esse Bacchānal habēre, eīs utī ad pr(aetōrem) urbānum
Rōmam venīrent, dēque eīs rēbus, ubī eōrum v[e]r[b]a audīta essent, utī senātus
noster dēcerneret, dum nē minus senatōr[i]bus C adessent, [cum e]a rēs cōnsulerētur.
Bacchās vir nēquis adiisse vellet cīvis Rōmānus nēve nōminis Latīnī nēve sociōrum
quisquam, nisi pr(aetōrem) urbānum adiissent, isque [d]ē senātūs sententiā, dum nē
minus senātōribus C adessent, cum ea rēs cōnsulerētur, iussissent. Cēnsuēre.
Sacerdōs nēquis vir esset; magister neque vir neque mulier quisquam esset.
Nēve pecūniam quisquam eōrum commūne[m h]abuisse vellet; nēve magistrātum,
nēve prō magistrātū, neque virum [neque mul]ierem qui[s]quam fecisse vellet,
nēve posthāc inter sē coniūrās[se nēv]e convōvisse nēve cōnspondisse
nēve comprōmīsisse vellet, nēve quisquam fidem inter sē dedisse vellet.
Sacra in occultō nē quisquam fēcisse vellet. Nēve in publicō nēve in
prīvātō nēve extrā urbem sacra quisquam fēcisse vellet, nisi
pr(aetōrem) urbānum adiisset, isque dē senātūs sententiā, dum nē minus
senatōribus C adessent, cum ea rēs cōnsulerētur, iussissent. Cēnsuēre.
Hominēs plūs V ūniversī virī atque mulierēs sacra nē quisquam
fēcisse vellet, nēve inter ibī virī plūs duōbus, mulieribus plūs tribus
adfuisse vellent, nisi dē pr(aetōris) urbānī senātūsque sententiā, utī suprā
scrīptum est.» Haec utī in cōntiōne ēdīcātis nē minus trīnum
nūndinum, senātūsque sententiam utī scientēs essētis, eōrum
sententia ita fuit: «Sī quī essent, quī adversum ea fēcissent, quam suprā
scrīptum est, eīs rem capitālem faciendam cēnsuēre». Atque utī
hoc in tabulam ahēnam inciderētis, ita senātus aequum cēnsuit,
utīque eam fīgī iubeātis, ubī facillimē nōscī possit; atque
utī ea Bacchānālia, sī quae sunt, extrā quam sī quid ibī sacrī est,
(ita utī suprā scrīptum est)in diēbus X, quibus vōbīs tabellae datae
erunt, faciātis utī dīmōta sint. In agrō Teurānō.

[Alfred Ernout, Recueil de Textes Latins Archaiques, Parigi, Librairie C. Klincksieck, 1947]

 

RispondiAnnulla risposta

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.